Algemene voorwaarden

Artikel 1 - toepassingsgebied: Al onze werken, leveringen en diensten worden uitsluitend beheerst door huidige algemene voorwaarden, die van rechtswege voorrang hebben op de voorwaarden van de klant. Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen. De eventuele juridische nietigheid van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 2 - Europese productienorm EN-1090: Made in Inox beschikt over de Europese productienorm EN-1090 die van toepassing is op dragende constructiedelen die vervaardigd zijn in inox of staal en gebruikt worden in bouwproducten. Binnen de Europese Unie zijn bedrijven conform de EN-1090 verplicht om aan de eisen voor een CE-markering te voldoen. De producten die gerealiseerd worden in Made in Inox zijn divers, net zoals de eisen die aan de lassers en aan de constructies gesteld worden. De klant ontvangt de CE-markering voor dragende constructies:

 • bij plaatsing door onze diensten van dragende constructies onderhevig aan de EN-1090
 • bij plaatsing door de klant zelf, indien vooraf, bij de bestelling, duidelijk aangegeven wordt dat het ome en dragende constructie gaat en welke documenten hiervoor vereist zijn

Artikel 3 - offertes: Made in Inox maakt offertes op verzoek van de klant. De offerte is gebaseerd op de informatie die de klant verstrekt en bevat de volgende elementen:

 • een omschrijving van het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, zo volledig en nauwkeurig mogelijk op basis van de verkregen informatie.
 • een prijs.
 • opgelet: de hoeveelheden vermeld op de offertes zijn steeds de vermoedelijke hoeveelheden. De factuur kan bijgevolg in meer of mindere mate afwijken van de offerte.

Voorwaarden van de offerte:

 • De offerte is beperkt tot de specificaties die er uitdrukkelijk zijn in opgenomen.
 • De offerteprijzen zijn geldig voor het opmeten en uitvoeren van de werken in één fase.
 • Indien werfvergaderingen nodig zijn, dan worden deze gefactureerd in regie + km vergoeding.
 • Meerwerken worden in regie aangerekend. Het zijn meerwerken ten gevolge van:
 • wijzigingen in het ontwerp
 • niet-meegedeelde elementen
 • bijkomende voorzieningen opgelegd door een veiligheidscoördinator
 • specifieke formaliteiten opgelegd door de overheid zullen ook zonder uitdrukkelijke overeenkomst met de klant daartoe kunnen worden uitgevoerd en aangerekend in regieprijs. Meerwerken kunnen worden bewezen met alle middelen van recht.
 • De prijs van de offerte geldt voor de totale offerte. Als de klant maar een gedeelte van de werken of goederen vermeld op de offerte bestelt, dan kan de prijs afwijken.
 • Ontwerpen, plans, tekeningen, studies, offertes en alle andere documenten, die van nut zijn bij de uitvoering van de te leveren prestatie, overhandigd aan de opdrachtgever blijven eigendom van de aannemer tot de definitieve toewijzing van de opdracht. Zij mogen in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de aannemer door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, overgemaakt of ter kennis gebracht aan derden.
 • Indien Made in Inox adviezen geeft, studies of tekeningen opmaakt, verplaatsingen doet, enz. zonder dat er nadien een overeenkomst tot stand komt, dan kan zij de kosten aanrekenen in regieprijs en in werkelijke kost.
 • Alle offertes zijn schriftelijk en geldig voor een periode van 30 dagen.
 • Wij zijn enkel gebonden door de door ons ondertekende schriftelijke orderbevestiging.

Artikel 4 – annulatie: Elke annulatie van een bestelling en/of opdracht dient bij aangetekende brief te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding en enkel mogelijk vóór aanvang van de uitvoering van de bestelling en/of opdracht. In dat geval is de klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van de bestelling / opdracht, zij het dat wij door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt. 

Artikel 5 - uitvoeringstermijn:

 • De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
 • Het ontwerp wordt doorgestuurd ter goedkeuring plan. Wil de klant wijzigingen, dan voert Made in Inox de eerste wijzigingen zonder meerkost door. Latere wijzigingen worden in regie aangerekend.
 • Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst in ons nadeel. We brengen de klant altijd zo snel mogelijk op de hoogte van elke vertraging in de uitvoering. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

Artikel 6 – risico- en eigendomsoverdracht: De levering en risico-overdracht vindt plaats in onze magazijnen. Vanaf de levering zijn alle kosten (vervoer, verzekering, …) en risico’s met betrekking tot de goederen bijgevolg volledig voor de klant. De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op het ogenblik van de volledige betaling ervan. 

Artikel 7 - aanvaarding: De klant moet de goederen bij de levering onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen. De aanvaarding van de werken dekt de zichtbare gebreken en de conformiteit van het geleverde met het bestelde, zowel op vlak van kwaliteit als kwantiteit. Het gebruik van de goederen wordt tevens beschouwd als een aanvaarding van de door ons geleverde goederen.

In voormeld kader wijzen wij erop dat constructies met houten elementen, zoals traptreden, een natuurproduct is. Bijgevolg kan het kleur verschillen van trede tot trede, kunnen de treden verschillende en afwijkende nerflijnen bevatten en zijn kleurschakeringen steeds mogelijk. Ook bij een latere uitbreiding kan eenzelfde kleur niet gegarandeerd worden. De invloed van zon kan ook verkleuring van de treden geven. Klachten met betrekking tot voormelde natuurlijke eigenschappen worden niet aanvaard. 

Artikel 8 - aansprakelijkheid: Onze aansprakelijkheid wegens de niet-nakoming van een verplichting uit deze overeenkomst vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is als volgt bepaald.

a) onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de bedragen waartoe wij verzekerd zijn, meer bepaald een bedrag van 1.500,000,00 EUR per schadegeval voor onze burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating (waaronder de lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade), met volgende onderlimieten: a) 125.000,00 EUR voor de onstoffelijke niet-gevolgschade; b) 500.000,00 EUR door schade door water, vuur, brand, rook en ontploffing; c) 250.000,00 EUR voor burenhinder en d) 250.000,00 EUR voor milieuaantasting. Voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering of werken is onze aansprakelijk beperkt tot een bedrag van 1.500,000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar, met volgende onderlimieten: a) 500.000,00 EUR door schade door water, vuur, brand, rook en ontploffing; b) 250.000,00 EUR voor burenhinder en c) 250.000,00 EUR voor milieuaantasting.

b) wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden door de niet-nakoming van de overeenkomst, zoals onder meer financieel en economisch verlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van de reputatie…

c) daarnaast kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor schade toegebracht aan houten treden door de aanwezigheid van vloerverwarming of verwarmingselementen onder en/of in de dichte nabijheid van de trap. Wij wijzen onze klant steeds op het feit dat een ideale luchtvochtigheid dient aangehouden te worden.

d) wij dragen ook geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging van reeds gepleisterde en/of geschilderde muren.

Artikel 9 - betaling:  De overeengekomen prijs dient als volgt te worden betaald:

 • 30 % bij bestelling
 • saldo na oplevering

Alle facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel, tenzij anders vermeld op de factuur.

Elke op haar vervaldag niet of niet-volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest opbrengen tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 12% en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan.

Bij laattijdige betaling zal de klant tevens een schadevergoeding verschuldigd zijn van 12% op de hoofdsom, als dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 - verbreking: Indien de opdrachtgever gheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20 % van de niet-uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 11 - ontbinding: Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in het nadeel van de klant in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging van de juridische vorm van de klant.

Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichting tegenover ons behouden wij ons enerzijds het recht voor om de verdere uitvoering van elke overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen, en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in het nadeel van de klant.

Voor alle gevallen waarin de overeenkomst met de klant in zijn nadeel wordt ontbonden, verbindt de klant zich ertoe een verbrekingsvergoeding te betalen, die forfaitair begroot wordt op 75% van de waarde van de betrokken overeenkomst, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt.

Artikel 12 – overmacht: In geval van overmacht van onze zijde of van één van onze leveranciers wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt.

Overmacht geeft de klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking. Partijen beschouwen als overmacht, onder meer: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerde maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, onvrijwillig personeelsgebrek, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnen- als buitenland, als gevolg waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden verlangd. 

Artikel 13 – bevoegdheid: De overeenkomsten worden gesloten in Watou en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van het vredegerecht te Poperinge of van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper, tenzij wij verkiezen het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de klant.